Organisation

Styrelsen håller möte andra tisdagen i varje månad kl 18.30.

Ärenden som skall behandlas av styrelsen lämnas i Föreningens postlåda på Kulturcentrum Berget, till ordföranden, sekreteraren eller via E-post i menyraden.

Beslut vid årsmöte 2019-03-28

Ordförande 
Birgitta Pettersson 

Vice Ordförande 
Margareta Andersson

Kassör 

Tomas Landmark

Sekreterare
Ulla Lindgren

Ledamoter
Per-Erik Persson, Annica Byfelt, Sören Hedberg, Håkan Lindgren, Anita Lidberg

Suppleanter
Lasse Lidén, Inger Augustsson, Inga-Lill Hällström, Margareta Johansson, Lisbeth Skålberg, Barbro Sträng, Inger Hahne, 
Gun-Marie Dalberg, Gun Ehrström, Beng-Göran Bodin

Valberedning
Karl-Erik Björk, Jan Byfeldt, Amanda Olofsson

Revisorer
Elmer Borg, Karin Janzon, Revisorssuppleanter: Anita Falkenström